Truyện của Uchiha_Yukino

Đăng bởi: Uchiha_Yukino

1557 - 154 - 1

1. [Oda Sakunosuke]: Dối Trá. 2. [Dazai Osamu]: Chết. 3. [Dazai Osamu]: White Rose. 4. [Odazai]: Bùn Lầy. 5. [Odazai]: Cậu Có Lạnh Không? 6.

Đăng bởi: Uchiha_Yukino

1350 - 120 - 1

1. [Oda Sakunosuke]: Dối Trá. 2. [Dazai Osamu]: Chết. 3. [Dazai Osamu]: White Rose. 4. [Odazai]: Bùn Lầy. 5. [Odazai]: Cậu Có Lạnh Không? 6.

Đăng bởi: Uchiha_Yukino

2487 - 270 - 3

Đăng bởi: Uchiha_Yukino

3679 - 616 - 4

"Người ấy nói với tôi rằng, người thuộc về biển trời mênh mông."

Đăng bởi: Uchiha_Yukino

723 - 48 - 1

Comm

Đăng bởi: Uchiha_Yukino

1711 - 218 - 1

1. [Oda Sakunosuke]: Dối Trá. 2. [Dazai Osamu]: Chết. 3. [Dazai Osamu]: White Rose. 4. [Odazai]: Bùn Lầy. 5. [Odazai]: Cậu Có Lạnh Không? 6.

Đăng bởi: Uchiha_Yukino

1111 - 164 - 1

1. [Oda Sakunosuke]: Dối Trá. 2. [Dazai Osamu]: Chết. 3. [Dazai Osamu]: White Rose. 4. [Odazai]: Bùn Lầy. 5. [Odazai]: Cậu Có Lạnh Không? 6.

Đăng bởi: Uchiha_Yukino

1216 - 94 - 1

Đăng bởi: Uchiha_Yukino

1589 - 226 - 1

1. [Oda Sakunosuke]: Dối Trá. 2. [Dazai Osamu]: Chết. 3. [Dazai Osamu]: White Rose. 4. [Odazai]: Bùn Lầy. 5. [Odazai]: Cậu Có Lạnh Không? 6.